آیا گیاهخواری زنتیکی است؟؟؟

گیاهخواری-ژنتیک-رژیم غذایی-

طبق یک مطالعه جدید، عدم مصرف گوشت و گیاهخواری احتمالا یک موضوع ارادی نیست و مرتبط با چهار ژن در بدن افراد است.

بر اساس مطالعاتی که از طرف (plose one)   منتشر شده است، نشان داد که چهار ژن در ارتباط با میزان توانایی فرد در تغییر

شیوه زندگی به گیاهخواری وجود دارد.

محققان در ابتدا سه ژن را شناسایی کردند که به صورت مستقیم با گیاه خوار بودن افراد ارتباط داشتند. آن‌ها در مرحله بعدی

۳۱ ژن دیگر را شناسایی کردند که به صورت غیرمستقیم با این مسیٔله در ارتباط هستند.

آن‌ها در یک تجزیه و تحلیل ژنتیکی، دریافتند که گیاهخواران بیشتر از سایر افراد دارای تنوع ژن‌های مذکور هستند.دلیل آن ممکن

است در نحوه پردازش لیپید ها یا چربی‌ها در بدن باشد. درنهایت چهار ژن در این مطالعه به عنوان مسیٔول اصلی انتخاب گیاه خوار

بودن شناخته شد.

بنابراین می توان گفت که  ژنتیک نقش مهمی در گیاهخواری ایفا میکند و ممکن است یرخی افراد از نظر زنتیکی در گیاهخواری

و کنار گذاشتن مصرف گوشت بهتر باشند.

 

صبحینک
ارسال دیدگاه